Všadeprítomné informácie pre život starších

Naše zámery
Repository App Game

Zhrnutie

Priemerná dĺžka života sa zvyšuje. S tým sa zvyšuje aj potreba plne včleniť starších občanov do Vedomostnej spoločnosti, kde nástroje informačných technológií hrajú významnú úlohu. Ich súčasné vylúčenie, spôsobené ich technickou negramotnosťou, im zabraňuje plne užívať svoje práva a tiež bráni spoločnosti v zúžitkovaní ich skúseností, životnej múdrosti a know-how. Navyše, s príchodom prenosných zariadení (ako sú smartfóny a tablety) sa tento problém ešte prehĺbil, nakoľko viac a viac informačných, komunikačných a úradných služieb je od začiatku navrhovaných v tomto rámci.

Informačné vylúčenie občanov vo veku 50+ je ovplyvnené najmä určitým odporom voči zmene – konkrétne je to príchod nových technológií, ale tiež je ovplyvnené nedostatkom pozornosti zameranej na potreby tejto cieľovej skupiny. Ale toto nie je a ani nemusí byť verdiktom. Ťažkosti, ktoré táto generácia zažíva pri používaní a prístupe k nástrojom informačných technológií by nemala byť ospravedlnením vytvárania nerovnosti a zvyšovaniu rizika vylúčenia. Je potrebné zvýšiť všeobecné povedomie a školiť pracujúcich so staršími občanmi s cieľom naučiť ich využívať výhody mobilných zariadení. Je nutný prístup zabezpečujúci účinné využívanie týchto zariadení staršími pre ich osobné, alebo spoločenské potreby.

Cieľom projektu UISEL je vylepšenie obsahu a kvality školení pre učiteľov a personál pracujúci so staršími, čo sa týka nových technológií so zameraním na mobilné zariadenia, napríklad využitie v zmysle fiškálnych povinností, poistení, núdzových prípadov, zdravotného dohľadu, predchádzania samoty a využitia voľného času.

Ciele

Základným cieľom UISEL-u je zvýšenie nezávislosti a posilnenie starších občanov za použitia mobilných zariadení, ktoré umožňujú prístup k informáciam a komunikácií kdekoľvek. Mimo zvyšovania povedomia o výhodách využívania týchto zariadení osobami 50+ tento projekt plánuje získať od tejto skupiny aj praktické učňovstvo, ako ich najlepšie využiť. Výhody využitia pre starších môžu byť obrovské, napríklad v zmysle fiškálnych povinností, poistení, núdzových prípadov, zdravotného dohľadu a zároveň predchádzania samoty a využitia voľného času. Tento cieľ bude dosiahnutý určením, vývojom a implementáciou dvoj-fázovej učebnej metodológie:

 1. Školiaca fáza založená na ponorení sa do mobilného a multimediálneho prostredia, ktorá vyžaduje spoločnú snahu nadnárodných skupín žiakov. Táto fáza je určená pre školiteľov a opatrovateľov, ktorí sú v priamom kontakte so staršími občanmi. Bude sa konať spojenou učebnou metodológiou zapájajúc sedenia tvárou v tvár a obsah mobilných multimédií s podporou e-platformy pre spoluprácu a komunikáciu.
 2. Prenos mobilnej technológie, priblíženie starším občanom. Toto bude dosiahnuté za pomoci priameho školenia školiteľmi a opatrovateľmi s podporou multimediálnych modulov, ktoré budú mať tiež samo-učebný model, aby si starší občania neskôr mohli zopakovať, ako využívať ktorékoľvek funkcie prenosných zariadení.

Konkrétne, budú naplánované nasledujúce moduly (skutočný vývoj sa môže líšiť podľa špecifík jednotlivých krajín):

 • E-vláda (dane, peniaze, poistenie)
 • E-banka
 • E-zdravie
 • E-interakcia
 • E-informácie a médiá

Partneri

 • Virtual Campus Lda.
 • University of Vienna, Department of Sociology
 • Forum Pre Pomoc Starsim
 • Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada
 • Anziani e non solo società cooperativa
 • ŽIVOT 90
 • Romanian Institute for Adult Education

Project Meetings

Generácia 55+ Zobraziť všetky »

Kontakt

Ak máte ohľadom projektu akékoľvek otázky, alebo nápady, o ktorých by ste chceli diskutovať, použite, prosím, doleuvedený formulár.